Figuig Dattier  

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ / ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ

   ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ


ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴰⵄⵍⵎ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵜⵟⵟⴼ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⴽ ⴰⴳⴰⵎⴰ. ⴰⵜ ⵓⴼⵉⵢⵢⴻⵢ ⵜⴰⵜⵜⵏ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵇⵉ ⵍⴰⴱⴷⴰ.

ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ :

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⴽⵍⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ (Phoenix dactylifera). ⴰⴳⵎⵎⵓ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵜⴰⵄⵍⵎ ⵢⵉⵛ ⵏ ⵏⵡⵉⵢⵢⵜ.

ⵉⴽ ⵎⴰ ⵢⴷⴱⵄⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰⵎⵙⵙⴼⵔⵓ :


ⴰⵣⵇⵇⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ
ⴰⵣⵇⵇⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ

ⵊⵔⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵟⵟⴰ
ⵊⵔⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵟⵟⴰ

ⴰⵣⵉⵡⴰ
ⴰⵣⵉⵡⴰ

ⴰⵣⵉⵡⴰ : ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵇⴱⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ : ⴰⵣⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵛⵔⴰ ⴷ ⴰⵣⵔⵉⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵄⴳⴰⵎ :

ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ 1 :

ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵢⴰⵔⴰ, ⵜⵥⵥⴰ ⵙⵉⴽ ⵖⵎⵎ ⵓⵛⴰⵢ ⵏⵏⵡⵉ. ⴰⵎⵎⵓ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⵢⴰⵏⵜ ⵜⵜⴼⴼⵖ ⴰⵎ ⵢⴻⵎⵎⴰⵙ.
ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵣⵣⵉⵙⵏⵜ :

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⴱⵓⵣⵉⴷ

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⴰⵎⴰⵏⵣⵓ

- ⴰⴼⵕⵓⵅ ⵏ ⵜⵉⵊⵏⵜ

- ⴱⵓⴼⵇⵇⵓⵙ

- ⴱⵓⴼⵇⵇⵓⵙ ⵖⴰⵔⴰⵙ

- ⵍⵄⵚⵢⴰⵏ

- ⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏ ⵄⴱⴷ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵎⴰⵍⴽ

ⵜⵓⵙⵙⵏⵜ 2 :

ⵛⵔⴰ ⵜⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵢⵥⵥⴰⵏ ⵙ ⵏⵏⵡⵉⵢⵢⵜ, ⵜⵢⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⴼⵉⵜⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ. ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵚ .
ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⵉⵙ :

- ⴰⵃⴼⵢⴰⵏ

- ⴰⴷⵎⴰⵎ

- ⴰⴷⵎⴰⵎ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵄ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ

- ⴱⵓⵣⵉⵔⵉ

- ⵜⴰⴱⴷⴷⵓⵛ

- ⵜⴰⴱⵔⵛⴰⵏⵜ

- ⵜⴰⵄⴱⴷⵓⵏⵜ

- ⵜⴰⴳⵥⴳⵓⵚ

- ⵜⵍⴰⵣⵡⴻⵖⵜ

- ⵃⵎⵎⵉ ⵄⵍⵉ

- ⵣⵣⵓⵏⵓⵏⵓ

- ⵛⴱⵉⵀ

- ⵍⴽⴰⵎⵍⴰ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ