ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴷ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵇⵇⵍ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

carte_du_monde_zoom

ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ :

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

. ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ : 32 ⵜⵉⴼⵙⵏⴰⵜⵉⵏ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
. La longitude : 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ
. ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵓ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ: 3571,24 Km


ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ : ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ

. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, Carte des ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ internationaux du ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵏⵙⵏ ⵙⵉ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵍⵄⵔⵡⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴼⴰⵙ ⵙⴰⵢⵙ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ V ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵙⴰⵏⵉⵢⵜ ⵔⵔⵎⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵏⴰⵔⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

. ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵝⵝⵓⵏⵉⵜ :

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵖⵔⵉⴱ :

ⵇⴰⵄ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵙⵏ :

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵍⵄⵔⵡⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴼⴰⵙ ⵙⴰⵢⵙ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ V ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵙⴰⵏⵉⵢⵜ ⵔⵔⵎⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵏⴰⵔⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵉⴼⵔⴰⵏ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ 1
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵎⵓⴳⴰⴹⵓⵕ


ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⵏⵙ
ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ ⵏⵡⴰⵇⵛⵓⵜ  ⵜⵓⵏⵙ
ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ .   .

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ :

ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ  ⵎⴰⵚⵔ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ
ⵔⵔⵉⵢⴰⴹ  ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ
Jeddah . . .

ⴰⴼⵔⵉⵇⵓⵢⴰ :

ⵛⵓⴷⴷⵉⵠⵡⴰⵔ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵍⵉ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵖⵉⵏⵢⴰ
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⴽⵔⴰ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⴱⵔⴰⵣⴰⵠⵉⵍ ⴽⵓⵏⴰⴽⵔⵉ
ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵙⵉⵢⵉⵔⴰ ⵍⵉⵢⵓⵏ Leone  ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⵜⵓⵔ
ⵎⵓⵏⵔⵓⵠⵢⴰ ⴽⵓⵜⵓⵏⵓ ⵢⴰⵡⵓⵏⴹⵉ ⴼⵔⵉⵟⵟⴰⵡⵏ ⵎⴰⵍⴰⴱⵓ

ⵚⵚⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵟⵟⵓⴳⵓ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳⴰⴱⵓⵏ
ⴷⴰⴽⴰⵔ ⵍⵄⵎⵉ ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ ⵍⵉⴱⵔⴻⵠⵉⵍ
ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ . . .
ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ .. . .

ⵎⴰⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ :

ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵎⵓⵏⵔⵉⵢⴰⵍ
ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ .
ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⴰ .
ⵍⵓⵚ ⴰⵏⵊⵉⵍⵚ .
ⵙⵉⵢⴰⵜⵍ .
ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ .

ⵓⵔⵓⵒⵒⴰ :

ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴱⵓⵕⴹⵓ ⵕⵓⵎⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵎⵚⵟⵉⵔⴷⴰⵎ ⵊⴻⵏⵉⵠ
ⵍⵉⵍ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⴱⴰⵔⵚⴰⵍⵓⵏⴰ . ⵣⵓⵔⵉⵅ
ⵎⴰⵔⵙⴰⵢ ⴱⵓⵍⵓⵏⵢ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ . .
ⵍⵉⵢⵓⵏ . ⵙⵉⵠⵉⵢ . .
ⵎⵓⵏⵒⴻⵍⵢⵉ . ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ . .
ⵏⴰⵏⵜ . ⵒⵒⴰⵍⵎⴰ . .
ⵏⵉⵙ . ⵎⴰⵢⵢⵓⵔⴽⴰ . .
ⵜⵓⵔⵉⵏ . ⴱⵉⵍⴱⴰⵡ . .
ⵜⵓⵍⵓⵣ . ⵠⴰⵍⵓⵏⵚ . .
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ . . . .
ⵎⵓⵍⵀⴰⵡⵚ . . . .
ⵒⵒⴰⵔⵉ . . . .

ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵍⴰⵏⴳⵏⵉⵣ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵒⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
ⴱⵔⵓⴽⵙⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⴽⴼⵓⵔⵜ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵙⵜⴰⵏⴱⵓⵍ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⴰ
. ⴷⵓⵙⵔⴹⵓⴼ . . .

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵢⵍⴰⵏ : ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ

. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏⴰⴹⵓⵔ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ


. ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ :

ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ
ⵎⴰⵔⵚⴰⵢ ⵊⵉⵏⵡⴰ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵉⵇ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ
ⵚⵉⵟⵉ . . ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⵜ


ⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ

. ⵎⴰⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ?

ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵜⵜⵉⵡⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ :

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵡⵙ 17, ⵙⵉ ⵡⴻⵊⴷⴰ, ⵢⴹⵄⵄⵏ ⵙ ⴱⵔⴳⵎ, ⵜⵏⴷⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⵖⵔ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ 384 Km
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⴰⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ 117 Km

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵡⵙ 10, ⵢⴹⵄⵄⵏ ⵙ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⵉ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ :
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⴰⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ 404 Km
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵖⵔ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⴷ 287 Km


. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, Carte des routes du ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ :

ⵙⵉ ⵡⴻⵊⴷⴰⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵏ ⵍⴽⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⴽⵙⵉⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

. ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⴽ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵎⴰⵢ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ?

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ d'ⵡⴻⵊⴷⴰ : ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ; ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵇⴰⵄ ⵎⴰⵢ ⵜⵔⵣⵉⴷ.

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ : ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⴰⵡⵜ.

ⴱⵔⴳⵎ, ⵜⵏⴷⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ : ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵄⵍⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵃ ⵏ ⴰⵙⴼⵔⴰⴱ; ⵉⵎⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ (ⵍ ⵉⵚⵓⵏⵚ), ⴰⵙⵏⵙⵓ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵃⵎⵎⴰⵙ,


. ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴰⵏⵎⴰⵙ :

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵖⵔ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵏⴻⵏⵜ, ⵢⴰⵀ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⵃⵚⵔⴰⵢ.
ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵙⵉⵜ.
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵔⵀⵎ ; ⵛⵔⴰ ⵏⵜⵉⴽⴽⴰⵍ : 1 $ ⵢⵜⵜⵉⵜⵛ 8 ⴰⵍ 10 Dh ⴷ 1 € ⵢⵜⵜⵉⵜⵛ 11 Dh

dossier ifyyiy (figuig)

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

tourisme-figuig-ifyyiy-figuig-ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ-maroc ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⴰⵎⵓⵏⵏⴹ

ⵇⴰⵄ
ⵇⴰⵄ ⵎⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵇⴰⵄ.
ⴰⵏⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

transport_tourisme-figuig-ifyyiy-figuig-ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ-maroc ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵉⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

 ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :
ⴰⵙⵏⵎⵍ :

 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⴳⴰⵎⴰ
 ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)
ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵎⵖⵉⵜ)
ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ :

ⵡⵉⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⵃⴻⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵉⵢⵏⵉ. ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵛⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵣⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⴼⵜ

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ
 ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⴼⵜ

 ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⴼⵜ

 ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⴼⵜ
ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⴼⵜ
ⴳⵣⵍ ⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ
ⵙⵜⵉ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ
 ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ
ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ


ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ. ⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵖⵔⵎⴰⵢ ⵢⵍⴰ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⵙⵙⵔⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵉⴽ ⵉⵢⵔ (ⵉⴳⵔ) ⵏ ⵉⵏⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ. ⵇⴰⵄ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵜⴷⵡⵍⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵛⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵢⵢⵜ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ
ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ
ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵢⴰⵣⵉⴷ


ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ       32 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
La longitude     1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ   
ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ     3571,24 Km
L'altitude     903 m


ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⵢⵓⵔ

ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ - ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
 
ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴱⴷⴰ
ⵣⴰⵜ ⵊ.ⴽ. (J.C)
ⴷⴼⴼⵔ ⵊ.ⴽ. (J.C)
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⵜⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ
ⴰⵡⴰⵔ ⴰⵡⵔⵉⵏⵏ- ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ


ⵖⵔ ⵄⴰⴷ...