L'eau à Figuig  

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ :

ⴰⵙⵏⵎⵍ :
 
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵜⴰⵍ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ, ⵉⴽ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵥⵏⵉⴳ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼⴼⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴰⵏ.
ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵇⴰⵄ ⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.


ⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵏⵜⴽⴽⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵍⴼⴳⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵎ ⵉⵙⵍⴷⴰⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴷⴰ), ⵙⵙⵓⵢⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵣⵣⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ.

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵓⴽ ⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵏ ⴷⴰⵢ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ. ⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⴰⵛⵍⵏⵖ (ⴰⵛⴻⵍⵏⴻⵖ) ⵜⵓⵖ ⵜⵜⴽ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⴻⵢ.
ⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⵢⵢⵏ ⴰⵎⵢⴰⵛⴰⴹ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ.


ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⴰ (ⵜⵙⴰⵔⵜⵓⵜ) ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ (ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ, ⴰⵙⴰⴳⵎ) ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ :

ⵍⵍⴰⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⴰ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

- ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵝⵝⴰⵢ(ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴰⵙⵏ ⵏⵜⴽⴽ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ.

- ⵛⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏⵙⵏ ⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵙⵙⵓⴼⵓⵄⵉⵏ ⵛⴰⵢ, ⵙ ⵎⴰⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴷ ⴷⵣⴰⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ : ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰ ⴰⴳⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⴻⵍⵢⴰⵙ.

- ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵏⵇⵇⴰⵔⴰⵙ ⴱⵔⴽⵓⴽⵙ , ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⵇⵔⴱ ⵍ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴹⵔⴰⵏ. ⵏⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵖⵓⴷⵉⵔ.

- ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵥⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵣⵓⵣⴼⴰⵏⴰ ⴰⴳⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵢⴰ(ⴰⵖⵍⴰⵍ).


ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵡⵜ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ:

ⵢⵜⵜⴰⵙ ⴷⴼⴼⵔ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ (ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ) ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ :

Seguia Figuig

Seguia Figuig

Seguia Figuig

ⵜⴰⵔⴳⴰ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ : ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ) ⵎⵉⴽ ⴼⵖⵖⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵙⵉ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ, ⴽⴽⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ. ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵙⵙⴰⴽⵏⵜ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⴻⵢ ⵙ ⵛⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵍ ⴱⵉⵟⵓⵏ ⴰⵍ ⴰⵙⵙⵓ.

ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ :

Seguia Figuig ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴷⵔⵜ (ⴰⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ)

ⴰⵎⴰⵍⵍ ⵉ ⵜⴼⵖⵖⵏ ⵙⵉ ⵜⵉⵙⴼⵍⵉⵏ ⵥⴽⴽⴰⵏ ⵍ ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⴻⵢ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵙⵏ.

ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ. ⵛⴰ ⴷ ⵍⵇⴰⴷⵓⵙ ⵢⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴳⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜⴰ ⵜⵜⴰⵡⵢ ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⴱⵟⵟⵓ ⵉ ⴱⴰⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵍ ⵎⵉⵜⵜⵏ.

ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵉⵇⵓⴷⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵉⴷⵉⵙⵏ ⵢⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏⵙ.


ⵜⴰⵅⵔⵔⵓⴱⵜ ⴰⴳⴷ ⵉⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ :

ⵜⴰⵅⵔⵔⵓⴱⵜ : ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ. ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ 45 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵅⵔⵔⵓⴱⵜ : ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵔⴰⴳⵜ ⵉ ⴰⵜⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵏⵜⴽⴽⵉⵜ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷⴰⵅ ⵜⵓⵛ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ. ⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵢⵕⵥⵎ ⵓⴽ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵏⵙⵔⵔⵓⵙⵉ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵉⵎⵉⴽ ⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵜⵜⴰⵜⴼⵏ ⴷⵉⵙ, ⵢⴱⴷⵜⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴷⵊⵏ. ⵉⵎⵉⴽ ⵢⵜⵛⵓⵔ, ⵢⵇⵟⵟⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵏⵏⵓⴱⵜ : ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ, ⵏⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵓⴷⵎ. ⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⵙⵉ 14 ⴰⵍ 16 ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ, ⵙ ⵓⵖⵔⵎ ⴷⵉⵙ ⵜⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⴷ ⴼⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵙⴼⵍⵜ.

ⴰⵙⵔⴰⵢⴼⵉ : ⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⵖⵔⵎ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⵃⴹⴰ ⴱⵟⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵔⴳⵡⵉⵏ.


ⵙⵉ ⵜⵅⵔⵔⵓⴱⵜ ⴰⵍ ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ :

ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ : ⵜⴰⵅⵔⵔⵓⴱⵜ ⵜⵄⵍⵎ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ. ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⵉ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡ.
ⵎⵜⵜⴰ ⵓⵜⵜ ⵢⵓⵙⵉ, ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴰⵜⵜ ⴹⴰⵄⵏ.
ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵓⵍ ⵜⵛⵛⴰⵏ ⵛⴰⵢ ⵉ ⵛⵔⴰ ⵏ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⴽⵯⵍⴰ.
ⵎⵜⵜⴰ ⵜⵓⵙⵜ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⴰⴳⴷ ⵡⵟⵟⵓ ⵏ ⵢⵉⴹ.

ⴰⵙⴼⵔⵓ : ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⴻⵢ ⵉⵢⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵙⵏⵓⵍⴼⵏ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⴰⵏ.
ⵉⴽⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵙⵡⴰⵔⵊ. ⵇⴰⵄ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵓⴱⵜ ⵓⵏ ⵖⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓ, ⴰⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵍ ⵙⵙⴰⵔⵉⵊ. ⵉⵜⴽⴽⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⵎⵍ ⵓⴽ ⴰⵙⵔⴰⵢⴼⵉ.
ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵙⵡⴰⵔⵊ. ⵙⵉⴽ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴰⵍ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ.

Seguia Figuig

ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ : ⵉⴽⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵙⵡⴰⵔⵊ ⵙⴰⴷⴰⵙ ⵎⵍⵏ ⴰⵜ ⵓⴼⵢⵢⴻⵢ : ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ ⵉⴷⵊⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ. ⴰⵎⵜⵉⵇⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵖⵉⵔⵜ ⵏⵜⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⵄⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵢ. ⵙⵉ 45 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵍ 34 ⵎ3 (ⴷⵣⴰⴷⴻⵔⵜ ⵉⵥⵏⴰⵢⵏ).

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ