ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ : ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ  

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ - ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ - ⵎⴰⵏⵛ ⵓⵙⵉ?

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵛ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, ⵇⵇⵍ ⵍ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ.

carte_du_monde_zoom

ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵉⵜⵉⵏ ⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵢⵜ :

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

. ⵜⴰⴼⵍⵢⴰ : 32 ⵜⵉⴼⵙⵏⴰⵜⵉⵏ 7 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 1 ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ, ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ
. La longitude : 1 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ 13 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 37 ⵜⵉⵙⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ
. ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵓ ⴰⴱⴰⴳⴰⵙ: 3571,24 Km


ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴰⴳⴷ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ : ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ

. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, Carte des ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ internationaux du ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵏⵙⵏ ⵙⵉ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵍⵄⵔⵡⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴼⴰⵙ ⵙⴰⵢⵙ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ V ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵙⴰⵏⵉⵢⵜ ⵔⵔⵎⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵏⴰⵔⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

. ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴷ ⵝⵝⵓⵏⵉⵜ :

ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵖⵔⵉⴱ :

ⵇⴰⵄ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔⴰⵙⵏ :

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏⴰⴹⵓⵔ ⵍⵄⵔⵡⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴼⴰⵙ ⵙⴰⵢⵙ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵙⴰⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ V ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵙⴰⵏⵉⵢⵜ ⵔⵔⵎⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵎⵏⴰⵔⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵉⴼⵔⴰⵏ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ 1
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵎⵓⴳⴰⴹⵓⵕ


ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⵏⵙ
ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ ⵏⵡⴰⵇⵛⵓⵜ  ⵜⵓⵏⵙ
ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ .   .

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ :

ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ  ⵎⴰⵚⵔ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ
ⵔⵔⵉⵢⴰⴹ  ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ
Jeddah . . .

ⴰⴼⵔⵉⵇⵓⵢⴰ :

ⵛⵓⴷⴷⵉⵠⵡⴰⵔ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵍⵉ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵖⵉⵏⵢⴰ
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⴽⵔⴰ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⴱⵔⴰⵣⴰⵠⵉⵍ ⴽⵓⵏⴰⴽⵔⵉ
ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⵙⵉⵢⵉⵔⴰ ⵍⵉⵢⵓⵏ Leone  ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⵜⵓⵔ
ⵎⵓⵏⵔⵓⵠⵢⴰ ⴽⵓⵜⵓⵏⵓ ⵢⴰⵡⵓⵏⴹⵉ ⴼⵔⵉⵟⵟⴰⵡⵏ ⵎⴰⵍⴰⴱⵓ

ⵚⵚⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵟⵟⵓⴳⵓ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳⴰⴱⵓⵏ
ⴷⴰⴽⴰⵔ ⵍⵄⵎⵉ ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ ⵍⵉⴱⵔⴻⵠⵉⵍ
ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ . . .
ⵡⴰⴳⴰⴷⵓⴳⵓ .. . .

ⵎⴰⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ :

ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵎⵓⵏⵔⵉⵢⴰⵍ
ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ .
ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⴰ .
ⵍⵓⵚ ⴰⵏⵊⵉⵍⵚ .
ⵙⵉⵢⴰⵜⵍ .
ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ .

ⵓⵔⵓⵒⵒⴰ :

ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴱⵓⵕⴹⵓ ⵕⵓⵎⴰ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵎⵚⵟⵉⵔⴷⴰⵎ ⵊⴻⵏⵉⵠ
ⵍⵉⵍ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⴱⴰⵔⵚⴰⵍⵓⵏⴰ . ⵣⵓⵔⵉⵅ
ⵎⴰⵔⵙⴰⵢ ⴱⵓⵍⵓⵏⵢ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ . .
ⵍⵉⵢⵓⵏ . ⵙⵉⵠⵉⵢ . .
ⵎⵓⵏⵒⴻⵍⵢⵉ . ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ . .
ⵏⴰⵏⵜ . ⵒⵒⴰⵍⵎⴰ . .
ⵏⵉⵙ . ⵎⴰⵢⵢⵓⵔⴽⴰ . .
ⵜⵓⵔⵉⵏ . ⴱⵉⵍⴱⴰⵡ . .
ⵜⵓⵍⵓⵣ . ⵠⴰⵍⵓⵏⵚ . .
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ . . . .
ⵎⵓⵍⵀⴰⵡⵚ . . . .
ⵒⵒⴰⵔⵉ . . . .

ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵍⴰⵏⴳⵏⵉⵣ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵒⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
ⴱⵔⵓⴽⵙⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⴽⴼⵓⵔⵜ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵉⵙⵜⴰⵏⴱⵓⵍ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⴰ
. ⴷⵓⵙⵔⴹⵓⴼ . . .

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵢⵍⴰⵏ : ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ

. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ, ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏⴰⴹⵓⵔ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵉ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ


. ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵡⴰⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ :

ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ
ⵎⴰⵔⵚⴰⵢ ⵊⵉⵏⵡⴰ ⴰⴹⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵉⵇ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ
ⵚⵉⵟⵉ . . ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⵜ


ⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ

. ⵎⴰⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ?

ⵙⵏⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵏⵜⵢⴰⵏⵏ ⵜⵜⵉⵡⴹⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴰⴳⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ :

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵡⵙ 17, d’ⵡⴻⵊⴷⴰ ⵢⴹⵄⵄⵏ ⵙ ⴱⵔⴳⵎ, ⵜⵏⴷⵔⴰⵔⵜ ⴰⴳⴷ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⵃⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⵍ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⴷ 384 Km
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⴰⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ 117 Km

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵡⵙ 10, ⵢⴹⵄⵄⵏ ⵙ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⵍ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ :
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⴰⵍ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⴷ 404 Km
- ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵙⵉⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⴰⵍ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ ⴷ 287 Km


. ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ :

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ, Carte des routes du ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

. ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ :

ⵙⵉ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⴰⴳⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵏ ⵍⴽⵉⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷ ⵜⵜⴰⴽⵙⵉⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

. ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⴽ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵎⴰⵢ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ?

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ d'ⵡⴻⵊⴷⴰ : ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ; ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵇⴰⵄ ⵎⴰⵢ ⵜⵔⵣⵉⴷ.

ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ : ⵜⴰⵖⵕⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⴰⵡⵜ.

ⴱⵔⴳⵎ, ⵜⵏⴷⵔⴰⵔⵜ ⴰⴳⴷ ⴱⵓⵄⵔⴼⴰ : ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵄⵍⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵃ ⵏ ⴰⵙⴼⵔⴰⴱ; ⵉⵎⵓⵛⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ (ⵍ ⵉⵚⵓⵏⵚ), ⴰⵙⵏⵙⵓ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴰⵃⵎⵎⴰⵙ,


. ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴰⵏⵎⴰⵙ :

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵚⵚⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⵏⴻⵏⵜ, ⵢⴰⵀ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⵃⵚⵔⴰⵢ.
ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴳⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴳⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵙⵉⵜ.
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵔⵀⵎ ; ⵛⵔⴰ ⵏⵜⵉⴽⴽⴰⵍ : 1 $ ⵢⵜⵜⵉⵜⵛ 8 ⴰⵍ 10 Dh ⴰⴳⴷ 1 € ⵢⵜⵜⵉⵜⵛ 11 Dh

dossier figuig

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ