Figuig histoire  

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ - ⵜⵉⵡⵔⴳⵍⵉⵏ

ⵔⵔⵛⵓⵍⴰ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ :

ⵔⵔⵛⵍ ⵉⴽ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ ⵢⵄⵍⵎ ⵜⵉⵡⵔⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴷ ⵢⵅⵍⵍⵇ ⵉⴽ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵙⵙ :


ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵏ ⵙⵉ ⵉⴼⵢⵢⵉⵢ

ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼⴼ ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⵉ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ